La Depuració

Després de l’entrada en una població dels franquistes els funcionaris públics havien de demostrar als vencedors que no havien sigut rojos, ni havien actuat contra la unitat d’Espanya o el Movimento Nacional. El simple fet de simpatitzar amb la República i els seus ideals podia suposar veure’s “depurat”, la qual cosa suposava acabar sense el seu treball, i inclús sense els seus béns o empresonat. Calia “netejar” l’Administració de republicans i per a això es van obrir expedients amb declaracions jurades, interrogatoris, informes de tercers sobre la persona i la seua activitat en temps republicans, etc. només així es podria seleccionar als afectes la causa d’Espanya per a treballar com a funcionaris.

Com pot observar-se en els exemples que s’exposen no tots els expedients van ser negatius per a l’investigat, perquè a través d’ells uns van perdre el seu treball, però altres ho van recuperar per haver abandonat les seues funcions durant la República.